Thủ đô Colombo, SRILANKA

Ngày 20/9/2018: Thăm quan Cơ quan Hải quan Srilanka, điển hình về Innovative and Strategic Leadership trong public sector. Cụ thể: áp dụng Quản lý rủi ro để cải tiến hoạt động nghiệp vụ.